Regulamin Sklepu

Postanowienia ogólne

1. Właścicielem sklepu internetowego verdeavis.pl jest firma Petrus Serwis Piotr Janas z siedzibą w Niepołomicach, pod adresem Staniątki 376, 32-005 Niepołomice, wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomic, nr ident. regon 351094160, NIP 683-106-96-64 zwana dalej "sprzedawcą".

2. Zawarty w witrynie internetowej verdeavis.pl katalog produktów wraz z informacjami o nich oraz zdjęciami stanowi jedynie prezentację produktów i rozumiany powinien być wyłącznie jako zaproszenie do składania ofert kupna na warunkach określonych w witrynie Zamówienia

3. Zamówienia mogą składać przedsiębiorcy oraz wszystkie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, dokonujące ze sprzedającym czynności nie związanych bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową (konsumenci).

4. Złożone przez odwiedzającego witrynę klienta zamówienie, spełniające określone w niniejszym regulaminie warunki stanowi ofertę w rozumieniu przepisów prawa.

5. Z zastrzeżeniem ust. 6, złożenie zamówienia obejmuje rejestrację - założenie konta klienta, w toku którego klient podaje swoje dane osobowe i adresowe, numer telefonu i adres e-mail a następnie wskazanie zamawianych produktów oraz określenie sposobu zapłaty.

6. Można złożyć zamówienie bez dokonywania rejestracji w systemie sklepu wybierając tryb "zamówienie jako gość". Podawanie swojego adresu e-mail w takim przypadku jakkolwiek pożądane, nie jest obowiązkowe.

7. Zamówienia za pośrednictwem witryny internetowej składać można codziennie przez całą dobę. W szczególnych przypadkach można składać zamówienia telefonicznie w każdym dniu roboczym w godzinach od 10 do 18, pod numerem 783-332-495.

8. Nieprawidłowe wypełnienie formularza uniemożliwia zawarcie umowy. Podanie niewłaściwego numeru telefonu upoważnia sprzedawcę do odstąpienia od realizacji zamówienia.

Ceny i płatności

9. Sprzedawca przy prezentowanych na stronach internetowych produktach podaje ich ceny obejmujące podatek od towarów i usług (ceny brutto) a także ceny bez podatku (ceny netto). Ceny te są wiążące dla stron w chwili złożenia przez klienta zamówienia, chyba że wyjątkowo produkt jest w tym czasie niedostępny.

10. Do ceny towaru doliczane są koszty przesyłki w kwocie 15 zł brutto, z zastrzeżeniem ust. 12 oraz ust. 22.

11. Preferowaną formą płatności jest przelew na rachunek sprzedawcy w banku PKO BP 04 1020 2906 0000 1802 0412 8724.

12. Dopuszcza się zapłatę za pobraniem, przy odbiorze przesyłki od kuriera za dodatkową opłatą w kwocie 6 zł zł brutto.

Potwierdzenie zamówienia

13. Przyjęcie zamówienia następuje przez jego potwierdzenie na podany przez klienta przy rejestracji adres e-mail. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia oznacza przyjęcie oferty i stanowi dowód zawarcia umowy.

14. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 1000 realizowane są w następnym dniu roboczym. Zamówienia złożone w soboty, w niedziele i w święta rozpatrywane są w najbliższym dniu roboczym.

15. O zamiarze zmiany zamówienia klient poinformuje sprzedawcę telefonicznie. O sposobie dalszego postępowania strony postanowią wspólnie, przy uwzględnieniu stanu realizacji zamówienia (statusu zamówienia).

16. W wyjątkowych przypadkach niedostępności towaru, klient będzie o takim fakcie poinformowany telefonicznie. O sposobie dalszego postępowania strony postanowią wspólnie. Klientowi w przypadkach takich służy prawo odstąpienia od umowy.

17. Z zastrzeżeniem ust.9 zd. drugie, zmiana ceny produktu nie ma wpływu na zamówienia przyjęte i potwierdzone.

18. Sprzedaż produktów promocyjnych, których ilość jest ograniczona następuje według kolejności zamówień, aż do wyczerpania się zapasów.

Realizacja zamówienia

19. Realizacja zamówienia (wysyłka towaru) następuje w najkrótszym w miarę możliwości czasie, najpóźniej w ciągu 48 godzin od chwili potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

20. Jeżeli płatność z tytułu sprzedaży realizowana jest przelewem, realizacja zamówienia następuje po odnotowaniu wpłaty na rachunek bankowy sprzedawcy. W przypadku płatności dokonywanych za pośrednictwem systemów płatności PayU.pl lub DotPay.pl, realizacja zamówienia następuje po otrzymaniu przez sprzedawcę informacji o wykonaniu płatności.

21. Przesyłki realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej. Do przesyłki dołączana jest faktura i inne właściwe dokumenty (instrukcje, gwarancje).

22. Koszty przesyłki obejmujące koszt transportu jednej paczki o wadze do 30 kg. stanowią kwotę 15 zł. Jeżeli z uwagi na właściwości produktów, ich wagę, gabaryty lub mnogość nie jest możliwym zapakowanie ich do jednej paczki, wówczas przesyłka składa się z większej liczby paczek, co powoduje podwyższenie kosztów przesyłki odpowiednio do ilości paczek. System automatycznie nalicza liczbę paczek na podstawie wagi zamówionych produktów. Koszty drugiej i kolejnych paczek stanowią kwoty po 15 zł. O konieczności dopłaty z innych przyczyn niż podwyższenie wagi klient zostanie poinformowany telefonicznie.

23. Dopłata za opakowanie niestandardowe wynosi 15,00 zł za jedną paczkę. Dopłata za przesyłkę dłużycową (o długości od 200 cm) wynosi 25 zł.

24. Przesyłki w paczkach, których waga przekracza 30 kg oraz przesyłki paletowe realizowane są według telefonicznych uzgodnień stron.

Odbiór

25. Odbiór przesyłki następuje za pokwitowaniem. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki lub jej ubytku, klient obowiązany jest zażądać od dostarczającego przesyłkę kuriera sporządzenia stosownego protokołu oraz niezwłocznie zawiadomić o szkodzie sprzedawcę.

Reklamacje

26. Przedmiotem sprzedaży są rzeczy nowe, wolne od wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Konsument, może w każdym wypadku żądać wymiany rzeczy wadliwej na wolną od wad albo od umowy odstąpić. Z zastrzeżeniem przepisu ust. 28 klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

27. Reklamacje z tytułu rękojmi klient przesyła na piśmie na adres sprzedawcy niezwłocznie po ujawnieniu wady produktu. Nie dotyczy to produktów, na które producent udzielił pisemnej gwarancji, jeśli klient postanowił skorzystać z uprawnień z tytułu gwarancji. Zasady postępowania w takich przypadkach określają przepisy zawarte w karcie gwarancyjnej.

Odstąpienie od umowy

28. Klient będący konsumentem w rozumieniu obowiązującego prawa (osoba fizyczna, która nabyła towar w celu niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą lub zawodową), może odstąpić od zawartej umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie czternastu dni od dnia wydania mu towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć na stosownym formularzu.

29. W przypadku takim klient jest obowiązany zwrócić towar sprzedawcy w oryginalnym opakowaniu, w stanie kompletnym i bez śladów używania. Koszty zwrotu ponosi klient. Zwrot musi nastąpić w terminie czternastu dni pod rygorem utraty prawa do odstąpienia od umowy.

30. Zwrot ceny produktu wraz kosztami jego dostarczenia nastąpi niezwłocznie po dokonaniu zwrotu towaru.

31. Klient może zażądać aby zwrot towaru nastąpił na zlecenie sprzedawcy za pośrednictwem firmy kuriejskiej. W przypadku takim koszt zwrotu wynosi 15 zł za każdą paczkę, z zastrzeżeniem ust. 23. Kwota ta będzie potrącona ze zwracanej kwoty, o której mowa w ust. 30.

32. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi względem towarów dostarczanych w zapieczętowanych opakowaniach, których po ich otwarciu nie można zwrócić ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, co dotyczy w szczególności ręczników jednorazowych, papieru toaletowego i czyściw.

Ochrona danych osobowych

30. Dane osobowe klienta podlegają ochronie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Uzyskane dane służą wyłącznie realizacji zobowiązań sprzedawcy wobec klienta i nie mogą być udostępnione osobom trzecim. Klient ma prawo wglądu do swoich danych oraz prawo do ich poprawiania, uzupełniania i usunięcia.

Postanowienia końcowe

32. Zmiana niniejszego regulaminu nie ma wpływu na zamówienia przyjęte i potwierdzone.

33. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz przepisy kodeksu cywilnego.

Załączniki

Tork Pramol Bulky-Soft Katrin Buzil Unger Ecolab Voigt Snekkar Splast